Technikum nr 18 we Wrocławiu

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Technikum nr 18 we Wrocławiu

Technikum Nr 18 we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej niniejszej placówki.

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-03-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-24

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak
 • Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści), Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych),
 • Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

Wyłączenia

 • Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-16
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.                   

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dolnośląski Kurator Oświaty
 • Adres: plac Powstańców Warszawy 1   50-153 Wrocław                                                            
 • Telefon: 71 340 63 36

 

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba przy ul. Ślężnej 2-24 53-302 Wrocław

Dojazd

Do siedziby Technikum Nr 18 we Wrocławiu przy ul. Ślężnej 2-24 można dojechać liniami tramwajowymi numer 8,9,15,31,32,70 – przystanek Dworzec Autobusowy. Można dojechać także liniami autobusowymi numer K,N,113,112, 145,146, – przystanek Dworzec Autobusowy. Odległość od najbliższego przystanku tramwajowego wynosi około 300 metrów. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 300 metrów.

Rozkład jazdy Transportu Miejskiego we Wrocławiu znajduje się na stronie https://www.wroclaw.pl/rozklady-jazdy  oraz pod nr telefonu:

INFOLINIA MPK - 71 321 72 71 , 71 321 72 70 , 71 325 08 89 (poniedziałek - piątek 7.00-20.00)                                                                            

Budynek Technikum znajduje się w odległości 700m od dworca PKP oraz 600 m od Dworca Autobusowego.   

Infolinia:                                                                                                                                             

  Infolinia PKP - 19 757                                                                                                                         

  Infolinia PKP Przewozów Regionalnych - 703 20 20 20                                                                

  Infolinia PKP PR dla osób niepełnosprawnych - 800 022 222                                       

(poniedziałek-piątek, oprócz świąt: 7.30 - 18.00)                                                                                                                      

Rozkład jazdy PKS znajduje się na stronie :                                                   

https://www.wroclaw.pl/wroclaw-pks-rozklad-jazdy

Opis ogólny budynku przy ul. Ślężnej 2- 24

Teren szkoły jest ogrodzony. Budynek szkoły z cegły murowanej o charakterze zabytkowym  z przyległym budynkiem sal gimnastycznych ,wolno stojący, 4 kondygnacyjny: 1 kondygnacja piwniczna   oraz  3 kondygnacje naziemne. W kondygnacjach naziemnych znajdują się sale lekcyjne, gabinety dyrektorów, pielęgniarki, pedagoga i biblioteka. Na parterze znajduje się: sekretariat szkoły, gabinet dyrektora, biblioteka oraz gabinet pielęgniarki szkolnej. Na parterze budynku w wejściu głównym znajduje się portiernia. Dziennik Podawczy znajduje się w sekretariacie szkoły na parterze. Do budynku prowadza 2 wejścia: od ulicy Ślężnej oraz od ul. Dyrekcyjnej. Do wejścia od ulicy Ślężnej oraz ul. Dyrekcyjnej prowadzą schody. Wejście do budynku dla interesantów znajduje się od strony ul. Dyrekcyjnej. Wejścia do budynku nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych ale zapewnia się dostęp do złożenia dokumentacji osobom niepełnosprawnym poprzez wyjście pracownika technikum na zewnątrz budynku do osoby niepełnosprawnej. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma windy ale pracownicy szkoły w miarę możliwości mogą pomoc osobie niepełnosprawnej wejść na teren szkoły.

W budynku brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń  można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących ale znajduje się informacja na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny.

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej "osobami uprawnionymi") mogą komunikować się ze Technikum Nr 18 we Wrocławiu poprzez  pomoc tłumacza języka migowego- kontakt osobisty, poprzedzając zgłoszenie takiej potrzeby w ciągu 2-3 dni roboczych oraz przy wykorzystaniu nw. środków wspierających komunikowanie się: e-mail:sekretariat.t18@wroclawskaedukacja.pl                                                                                       

Przy budynku Technikum Nr 18 nie ma parkingu ale na boisku szkolnym jest alternatywne miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, wjazd na boisko od od ul. Borowskiej.

                                                                       .                                                              

Informacje dodatkowe

do góry